زنی رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟

خداوند مهربانانه فرمود: بنده ی من!

اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند،

به او۴۵ میلیون می رسد،

ولی اگر او را بکشند تو صاحب ۹۰ میلیون می شوی

زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر!