نام شوهر در زمانهای مختلف

زمان آشنایی : مرد رویاهام

زمان نامزدی : عشقم

زمان ازدواج : هم نفسم

بعد از یک ماه : جان دلم

بعد از دو ماه : سایه سرم

بعد از سه ماه : شوهرم

بعد از یک سال : آقا بالاسر

بعد از دو سال : بخور و بخواب

بعد از سه سال : نره غول

بعد از چهار سال : لندهور

پنج سال بعد : مرتیکه نفهم بی شعور مفت خور نمک نشناس

ده سال بعد : خبر مرگت ایشالله ! :|